SEO Vánoční nálada

Uklidňující vůně amyrisu, kadidlovníku a citronu

10 ml

178,00 Kč

Směs typická svými vánočními oleji, která by byla příjemná i celoročně, a to jak ve sprchovacím oleji či koupelovém oleji, tak i v oleji masážním. Její podmanivá vůně ji povyšuje snad až do kategorie parfémů....


Éterické oleje:

z růžového dřeva, amyris, skořice, pomeranč, citron, petitgrain, kadidlovník, santál, a další....


Použití:

Například několik kapek v aromalampě.

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.