SEO Aroma baby

Směs éterických olejů - vhodná pro provonění dětských pokojů

20 ml

269,00 Kč

Směs éterických olejů vhodná pro děti, tedy do dětských pokojů, školek/škol. Obsažené éterické oleje jsou známé pro své antivirální, antimikrobiální účinky. Díky obsažené borovici může zlepšovat dýchání. Krásně provoní vzduch.

Obsažené éterické oleje: Borovicový, mateřídouškový, eukalyptový, badyánový, z litsey cubeby

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození. Podezření na vyvolání rakoviny.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.